Tag Archives: new border nepal

Nepal’s map 2020 नेपालको नक्सा २०२० (Download here)

Quality map of Nepal 2020 to download,
remember this link: : (Do share too)

bitly.com/mapofnepal

यो नेपालको नक्सा डाउनलोड गर्न मन लागे राम्रो क्वालिटीमा (6.7 mb) यहाँ छ।
–> माथीको लिंक याद गरे पुग्छ:

नेपाल सरकारको आधिकारिक मन्त्रालयबाट साभार गरिएको
Taken from official sources of Nepal government

This is the low quality version (for high quality click on link above)